ПОЛОЖЕННЯ
про Кілійське міжрайонне
управління водного господарства

І. Загальні положення

1. Кілійське міжрайонне управління водного господарства (далі – Управління) є державною бюджетною неприбутковою організацією, яка утворена та зареєстрована в порядку, визначеному законом, і належить до сфери управління Державного агентства меліорації та рибного господарства України (далі – Держрибагентство).
2. У своїй діяльності Управління керується Конституцією та законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства аграрної політики та продовольства України, наказами Держрибагентства, іншими нормативно-правовими актами та цим Положенням.
3. Управління у межах своїх повноважень забезпечує на території Білгород-Дністровського, Болградського та Ізмаїльського районів Одеської області вирішення питань щодо гідротехнічної меліорації земель та експлуатації державних водогосподарських об’єктів комплексного призначення, міжгосподарських меліоративних систем, здійснює від імені Держрибагентства виробничі та експлуатаційні функції з управління інженерною інфраструктурою меліоративних систем та її окремими об’єктами, що перебувають у державній власності.
4. Управління є юридичною особою, має баланс, рахунки у відділенні Державної казначейської служби України та банках, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, власні бланки.
5. Найменування та юридична адреса Управління:
Повна назва – Кілійське міжрайонне управління водного господарства.
Скорочена назва – Кілійське МУВГ.
Юридична адреса: 68303, вул. Богдана Хмельницького, 78, м. Кілія, Ізмаїльський район, Одеська область.

ІІ. Основні завдання

1. Основними завданнями Управління є:
– участь у реалізації державної політики щодо гідротехнічної меліорації земель та експлуатації державних водогосподарських об’єктів комплексного призначення, міжгосподарських меліоративних систем на території Білгород-Дністровського, Болградського та Ізмаїльського районів Одеської області;
– організація експлуатації гідротехнічних споруд та меліоративних систем, виконання поточних і капітальних ремонтів меліоративних систем та водогосподарських об’єктів комплексного призначення, що є об’єктами державної власності, а також ліквідація наслідків аварій на цих спорудах;
– організація виконання заходів загальнодержавних і регіональних програм щодо розвитку гідротехнічної меліорації земель і поліпшення екологічного стану меліорованих угідь, експлуатації державних водогосподарських об’єктів комплексного призначення;
– раціональне використання бюджетних коштів на експлуатацію, поточний ремонт та капітальні вкладення, що спрямовуються на гідротехнічну меліорацію земель, експлуатацію державних водогосподарських об’єктів комплексного призначення, меліоративних систем;
– проведення на регіональному рівні оцінки, прогнозу щодо поліпшення меліоративного стану осушувальних, зрошуваних і прилеглих до них земель, розвитку гідротехнічної меліорації земель та надання з цих питань рекомендацій.
2. Управління відповідно до покладених на нього завдань:
– вносить пропозиції Держрибагентству, органам виконавчої влади і місцевого самоврядування щодо розробки державних цільових і регіональних програм з питань гідротехнічної меліорації земель та експлуатації державних водогосподарських об’єктів комплексного призначення, міжгосподарських меліоративних систем та бере участь у їх реалізації;
– готує та подає на розгляд Держрибагентству пропозиції до стратегічних, програмно-планових документів у сфері розвитку гідротехнічної меліорації земель та експлуатації державних водогосподарських об’єктів комплексного призначення, міжгосподарських меліоративних систем і забезпечує їх реалізацію;
– здійснює експлуатацію державних меліоративних систем, що знаходяться у його оперативному управлінні;
– бере участь у здійсненні контролю за дотриманням режимів роботи каналів;
– здійснює організацію та роботи з капітального та поточного ремонтів меліоративних систем, інших об’єктів державної форми власності та вживає, відповідно до нормативно-правових актів, заходи щодо збереження меліоративних фондів, які перебувають у державній власності;
– співпрацює в установленому порядку з органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями усіх форм власності;
– обґрунтовує і визначає за участю місцевих державних адміністрацій потребу у державних централізованих капітальних вкладеннях, вишукує та залучає інші джерела для фінансування робіт, пов’язаних з реконструкцією та будівництвом меліоративних систем;
– забезпечує виконання заходів державних та регіональних цільових програм з питань гідротехнічної меліорації земель та експлуатації державних водогосподарських об’єктів комплексного призначення, міжгосподарських меліоративних систем;
– подає до Держрибагентства бюджетну, фінансову, статистичну, відомчу та іншу звітність, оперативну інформацію з питань утримання та експлуатації меліоративних систем;
– розробляє режими експлуатації загальнодержавних меліоративних систем, які знаходяться на його балансі, і подає їх на встановлення до Держрибагентства, здійснює контроль за їх дотриманням і використанням меліорованих земель у межах повноважень;
– надає пропозиції до правил експлуатації меліоративних систем, які знаходяться на його балансі, для подальшого їх погодження Держрибагентством;
– надає пропозиції щодо умов експлуатації меліоративних систем у разі приватизації майна сільськогосподарських підприємств, які мають у своєму користуванні меліоровані землі, з метою недопущення порушення технологічної цілісності та процесу функціонування цих систем;
– здійснює моніторинг стану ґрунтів у зонах впливу меліоративних систем;
– здійснює моніторинг за меліоративним станом зрошуваних та осушуваних земель, технічним станом меліоративних систем;
– проводить інвентаризацію та паспортизацію загальнодержавних і міжгосподарських меліоративних систем;
– здійснює функції з оперативного управління об’єктами державної власності, що знаходяться на балансі Управління;
– здійснює облік державного меліоративного фонду, планування робіт щодо утримання державних меліоративних систем та складання технічної документації на їх поточний і капітальний ремонти;
– здійснює облік забраної, поданої та перекачаної води насосними станціями на державній меліоративній мережі, проводить гідрометричні роботи;
– реалізує науково-технічну політику у сфері гідротехнічної меліорації земель, впроваджує науково-технічні розробки та застосовує нові технічні рішення з питань експлуатації водогосподарських об’єктів;
– здійснює впровадження у виробництво винаходів, раціоналізаторських пропозицій, досвіду з питань експлуатації меліоративних систем;
– забезпечує проведення робіт із запобігання пошкодженню та аваріям на гідротехнічних спорудах державних меліоративних систем, а також із ліквідації наслідків аварій;
– забезпечує проведення планово-запобіжних ремонтів меліоративних систем і споруд;
– здійснює контроль за якістю виконання робіт з ремонту гідротехнічних споруд, гідромеханічного та електротехнічного устаткування водогосподарських об’єктів у межах своїх повноважень;
– визначає існуючий та перспективний потенціал енерговикористання і енергозбереження, впроваджує енергозберігаючі заходи;
– організовує проведення атестації робочих місць за умовами праці та контролює обґрунтування пільг і компенсації за роботу в шкідливих і важких умовах праці;
– здійснює в установленому порядку добір кадрів, формує кадровий резерв, організовує роботу з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників Управління, а також осіб, зарахованих до кадрового резерву;
– сприяє забезпеченню виробництва кваліфікованими працівниками, для чого взаємодіє із закладами освіти з питань підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації спеціалістів і робітничих кадрів;
– забезпечує виконання обов’язків щодо створення безпечних умов праці персоналу, планування заходів, спрямованих на попередження травматизму і зменшення захворюваності, здійснює контроль за станом охорони праці та безпеки дорожнього руху;
– розглядає у межах повноважень звернення громадян з питань, пов’язаних з його діяльністю;
– здійснює інші функції, пов’язані з виконанням покладених на нього завдань, відповідно до законодавства України.

ІІІ. Права та обов’язки

1. Управління має право:
– подавати на розгляд Держрибагентству пропозиції з удосконалення роботи структурних підрозділів;
– надавати платні послуги на замовлення юридичних і фізичних осіб на підставі господарсько- та цивільно-правових договорів. Використовувати отримані доходи виключно для здійснення видатків на покриття витрат, пов’язаних з організацією та наданням таких послуг, своє утримання, а також видатків на інші напрями для реалізації цілей і завдань, передбачених Положенням;
– скликати в установленому порядку наради з питань, що належить до його компетенції та видавати накази організаційно-розпорядчого характеру, а також здійснювати контроль за їх виконанням;
– виступати замовником та бути виконавцем робіт на проектування, будівництво і реконструкцію меліоративних систем та окремих об’єктів інженерної інфраструктури водогосподарсько-меліоративного комплексу;
– брати та здавати в оренду рухоме та нерухоме майно відповідно до законодавства України;
– здійснювати заходи з протипаводкового захисту на об’єктах інженерної інфраструктури водогосподарсько-меліоративного комплексу;
– розробляти положення про преміювання працівників Управління, керуючись нормативно-правовими актами з оплати праці.
Має інші права відповідно до законодавства України.
2. Управління зобов’язане:
– забезпечувати раціональне використання та збереження закріпленого за ним майна, об’єктів виробничого та іншого призначення, що знаходяться на балансі Управління;
– відкривати рахунки у Державній казначейській службі України і банках;
– здійснювати публічні закупівлі товарів, робіт і послуг за державні кошти відповідно до законодавства України;
– здійснювати публічні закупівлі у разі залучення підрядних організацій на виконання будівельних і ремонтних робіт, реконструкцію, технічного переоснащення меліоративних систем та окремих об’єктів інженерної інфраструктури, а також здійснювати нагляд за веденням робіт, які виконуються іншими організаціями;
– забезпечувати своєчасну сплату податків і зборів (обов’язкових платежів) до бюджету та державних цільових фондів відповідно до законодавства України;
– додержуватися законодавства про працю, соціальне страхування, правил і норм охорони праці, техніки безпеки та пожежної безпеки;
– забезпечувати цільове і раціональне використання бюджетних коштів, своєчасні розрахунки з працівниками по заробітній платі та інших соціальних виплатах;
– планувати обсяги робіт, строки та способи їх виконання з урахуванням виділених бюджетних асигнувань та коштів спецфонду;
– забезпечувати єдиний порядок документування і роботи з документами;
– забезпечувати реалізацію заходів Держрибагентства щодо взаємодії із засобами масової інформації шляхом підтримання діалогових відносин з громадськістю;
– забезпечувати у межах повноважень реалізацію заходів щодо запобігання корупції і здійснювати контроль за їх впровадженням;
– подавати до Держрибагентства бюджетну, фінансову, відомчу, статистичну звітність та іншу оперативну інформацію;
– здійснювати інші обов’язки, пов’язані з виконанням покладених на нього завдань, відповідно до законодавства України.

IV. Майно та кошти

Майно Управління є державною власністю, закріплене за ним і належить йому на праві оперативного управління. Відчуження основних засобів, що є державною власністю і закріплені за Управлінням, здійснюється з дозволу Держрибагентства, у порядку, встановленому законодавством України.
Майно Управління складається з необоротних та оборотних активів, вартість яких відображається в самостійному балансі Управління.
Джерелами формування майна є:
– майно, передане Управлінню Держрибагентством;
– бюджетні асигнування;
– надходження від надання платних послуг та інші власні надходження;
– безоплатна передача майна на баланс від юридичних і фізичних осіб;
– інші джерела, що не заборонені законодавством України.
Утримання Управління здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України, та інших джерел, не заборонених законодавством.
Оплата праці працівників Управління здійснюється відповідно до законодавства України.
Забороняється розподіл отриманих доходів або їх частини серед працівників Управління (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб.
Управління в установленому законодавством України порядку здійснює користування відведеною йому землею.
Управління забезпечує бухгалтерський і оперативний облік, веде бюджетну, фінансову та статистичну звітність, а також іншу звітність відповідно до законодавства України.
Перевірки та аудит діяльності Управління здійснюються Держрибагентством та іншими контролюючими органами у порядку, встановленому законодавством України та цим Положенням.

V. Керівництво

1. Держрибагентство здійснює управління, координацію та контроль за фінансово-господарською діяльністю Управління з питань реалізації державної політики щодо гідротехнічної меліорації земель та експлуатації державних водогосподарських об’єктів комплексного призначення, міжгосподарських меліоративних систем;
2. Держрибагентство:
– надає в оперативне управління Управлінню майно, необхідне для його діяльності;
– затверджує Положення про Управління, зміни до нього, здійснює контроль за дотриманням його вимог;
– призначає на посаду та звільняє з посади начальника Управління шляхом укладання та розірвання з ним контракту відповідно до законодавства України;
– погоджує призначення на посаду та звільнення з посади заступника начальника Управління;
– приймає рішення про застосування дисциплінарних стягнень та заохочень до начальника Управління;
– здійснює інші функції з управління, визначені Положенням про Держрибагентство та іншими нормативно-правовими актами.
3. Керівництво діяльністю здійснює начальник Управління, який:
– очолює управління;
– діє без довіреності від імені Управління, представляє його в установах, організаціях та підприємствах;
– самостійно вирішує питання діяльності Управління, за винятком питань, віднесених законодавством і цим Положенням до компетенції Держрибагентства;
– несе персональну відповідальність за виконання покладених на Управління завдань, цільове використання бюджетних коштів та державного майна;
– розпоряджається коштами та майном Управління відповідно до законодавства України;
– призначає на посаду та звільняє з посади заступника начальника Управління за погодженням з Держрибагентством;
– призначає на посади та звільняє з посад працівників Управління, формує кадровий резерв;
– затверджує положення про структурні підрозділи Управління та зміни і доповнення до них;
– затверджує посадові інструкції заступника начальника Управління, інших працівників Управління;
– розподіляє обов’язки між заступником начальника Управління, іншими працівниками Управління та структурними підрозділами;
– у межах своєї компетенції видає накази та доручення, дає вказівки, обов’язкові для працівників Управління та структурних підрозділів;
– укладає угоди (договори), видає довіреності, відкриває рахунки в органах Державної казначейської служби України та банках України від імені Управління;
– вирішує питання добору, підготовки та підвищення кваліфікації кадрів;
– вирішує інші питання, віднесені законодавством України, Держрибагентством та цим Положенням до компетенції начальника;
4. Виробничі, трудові та соціально-економічні відносини Управління з працівниками регулюються законодавством України про працю.
З метою регулювання виробничих і соціально-економічних відносин та узгодження інтересів працівників в Управлінні відповідно до законодавства України укладається колективний договір.

VI. Ліквідація та реорганізація

Припинення діяльності Управління відбувається шляхом його ліквідації або реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) за рішенням Держрибагентства або за рішенням суду.
У разі реорганізації Управління всі його майнові права та обов’язки переходять до бюджетної неприбуткової організації або організацій, що виникли внаслідок такої реорганізації.
У разі ліквідації Управління активи передаються іншій неприбутковій організації Держрибагентства або зараховуються в дохід бюджету, відповідно до законодавства України.
Ліквідація Управління здійснюється ліквідаційною комісією, яка утворюється Держрибагентством.
Держрибагентство встановлює порядок і строки проведення ліквідації, а також строк для заяви претензій, який не може бути менше ніж два місяці з моменту оголошення про ліквідацію.
У разі реорганізації або ліквідації Управління, працівникам, які звільняються, забезпечуються соціально-правові гарантії, передбачені законодавством України.
Ліквідація вважається завершеною, а Управління таким, що припинило свою діяльність, з моменту внесення запису про це до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

VII. Прикінцеві положення

Положення набирає чинності з дати його державної реєстрації у встановленому законодавством України порядку.
Зміни та доповнення до цього Положення вносяться шляхом викладення його в новій редакції, затверджуються наказом Держрибагентства та реєструються відповідно до законодавства України.